جنگ اوکراین، چالش جهانی غله و تهدیدهای امنیت غذایی در ایران

جنگ اوکراین، چالش جهانی غله و تهدیدهای امنیت غذایی در ایران

  • پیامدهای جنگ اوکراین بیش از هر چیز در کاهش صادرات و افزایش قیمت جهانی غلات (گندم، جو و ذرت) خود را نشان خواهد داد.
  • جنگ اوکراین اثر آشکاری بر عرضه و تقاضای گندم در کشور به جای خواهد گذاشت. با نگرش به وضع نامطلوب بارندگی و کمبود منابع آبی که بر تولید گندم در کشور اثرگذارند، برنامه ریزی برای تأمین نیاز کشور به گندم، مهم ترین مسئله امنیت غذایی در سال ۱۴۰۱
  • خواهد بود.
  • با نگرش به اینکه نهاده‌های دامی در شمار کالاهای اساسی وارداتی کشور هستند، کاهش عرضه این نهاده‌ها در بازارهای جهانی دیگر چالش راهبردی امنیت غذایی کشور در سال ۱۴۰۱ است.
  • جنگ اوکراین بر افزایش قیمت حبوبات در کشور اثرگذار خواهد بود ولی بیش از هر محصول دیگری قیمت عدس را افزایش خواهد داد. و باید در سال پیش رو در انتظار آشفتگی بازار روغن‌های خوراکی، نادرستکاری‌های واسطه‌ها، نارضایتی قشرهای اجتماعی و نارواگری‌های همیشگی به مصرف کنندگان در بازار این محصول نیز بود.
  • راهکارهای مواجهه با تهدیدهای جنگ اوکراین بر امنیت غذایی ایران به طور مشخص شامل این موارد می‌شود: ۱. شناسایی و رده‌بندی محصول‌های غیر راهبردی، رویگردانی کوتاه مدت از کشت کم اهمیت‌ترین آن‌ها و افزایش سطح کشت محصول‌های راهبردی از این راه؛ ۲. شناسایی منطقه‌های کمتر شناخته شده تولید گندم در جهان که سهمی در بازارهای جهانی ندارند و تلاش برای تجارت با این منطقه‌ها، و ۳. پیش‌دستی در خرید محصول از کشورهای اندکی که هنوز گرایش خود به صادرات غله را به طور کامل کنار نگذاشته‌اند.
  • جنگ اوکراین و پیامدهای آن بار دیگر چالش های راهبردی کشور در امنیت غذایی و ضرورت تلاش برای تدبیر آن‌ها از راه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را پیش می‌کشد. بحران آب، بحران نابودی زیست بوم و بحران چیرگی سفته‌بازان و واسطه‌گران بر اقتصاد و کشاورزی کشور در صدر این چالش‌های راهبردی جای دارند.