دکتر فرزاد پورسعید

مدیرگروه

رایانامه: poorsaeed@risstudies.org

معرفی گروه

رویدادهای مؤثر و مسائل مهم داخلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی از حوزه‌های اساسی مورد توجه پژوهشکده مطالعات راهبردی است. در بیش از دو دهه از تأسیس پژوهشکده تا کنون، بسیاری از کتاب‏های تألیفی و ترجمه، مقالات وگزارش‏های راهبردی در این حوزه تولید شده است. محصولات یادشده در بسیاری از موارد، نقش پیشگام و جریان‏‌ساز داشته و توانسته مسائل مهم و راهبردی را در حوزه‌‏های مختلف شناسایی، بررسی و تبیین نماید. مهمترین حوزه‌‏هایی که در حال حاضر این گروه بر آنها متمرکز شده است، عبارتند از:

 • تغییر و تحول هنجارها و ارزش‏های اجتماعی
 • سبک زندگی و مصرف فرهنگی
 • سرمایه اجتماعی
 • فضای مجازی و شبکه‌‏های اجتماعی
 • شاخص‏ها و روندهای جمعیتی
 • وضعیت زیرساخت‏‌ها
 • مدیریت بحران
 • تحولات حوزه امنیت انسانی
 • چالش‏ها و فرصت‏های پیش روی آموزش و پرورش
 • ایرانیان مقیم خارج از کشور؛ چالش‌‏ها و فرصت‏‌ها
 • نظام انتخاباتی؛مسائل و راهکارها
 • آسیب‏‌شناسی جریانات و فضای سیاسی کشور
 • امنیت سایبری
 • مسائل زیست‏‌محیطی و مدیریت منابع طبیعی
 • مناسبات قوا و نهادها
 • روندها و شاخص‌‏های امنیت قضایی و حقوقی
 • تروریسم و مقابله با آن
 • روندها و شاخص‏‌های اقتصاد و بازار
 • تحولات معیشتی و رفاهی
 • شاخص‏ها و روندهای علم و فناوری در کشور
 • مدیریت بحران

اعضای گروه

Rahimi

Sadrania

Gholipour

Kaviani

مرتبه: دانشیار

سوابق آموزشی:

 • دکتری:  جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد:  جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی:  جغرافیای روستایی دانشگاه شهید بهشتی

سوابق شغلی:

 • دبیر کمیته واژه گزینی انجمن ژئوپلیتیک ایران. ۱۳۹۳
 • مسئول کمیته آموزش و پژوهش انجمن ژئوپلیتیک ایران ۱۳۸۷-۱۳۹۴
 • عضو هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران (سه دوره از آبان ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۳ از آبان ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷).
 • پژوهشگر پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۸۳ تا به امروز ۱۳۹۶
 • دبیر علمی همایش ملی توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران در دانشگاه زاهدان.۱۳۹۵
 • دبیر همایش ملی جغرافیای انتخابات در دانشگاه خوارزمی.۱۳۹۲
 • دبیر میز مخاطرات محیطی پژوهشکده مطالعات راهبردی-دفاعی وابسته به وزارت دفاع
 • نایب رئیس کمیته علمی هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک در سنندج  با عنوان همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی مهره ماه ۱۳۹۴

سوابق تدریس:

 • دوره دکتری:  روش شناسی پژوهش در جغرافیای سیاسی
 • دوره کارشناسی ارشد:  جغرافیای انتخابات، ژئوپلیتیک محیط زیست و فلسفه جغرافیای سیاسی
 • دوره کارشناسی:   جغرافیای سیاسی ایران، جغرافیای فرهنگی، مخاطرات محیطی(انسانی)

چاپ کتاب:

 • افق های جدید در جغرافیای سیاسی با همکاری دکتر محمدرضا حافظ نیا، انتشارات سمت،چاپ سوم ۱۳۹۰
 • ناحیه گرایی در ایران از منظر جغرافیای سیاسی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول  ۱۳۸۹
 • جغرافیای انتخابات:با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری، دانشگاه خوارزمی،چاپ اول ۱۳۹۲
 • اکولوژی سیاسی (مجموعه مقالات) ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول ۱۳۹۲
 • فلسفه جغرافیای سیاسی با همکاری دکتر محمدرضا حافظ نیا، انتشارات  پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول ۱۳۹۳
 • جستارهایی در فلسفه جغرافیا با همکاری دکتر نسرین خانیها (مجموعه مقالات) ، انتشارات  انجمن ژئوپلیتیک ایران،چاپ اول ۱۳۹۳
 • جغرافیای انتخابات(بنیادها، رویکردها و مفاهیم)، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی   ۱۳۹۶

افتخارات:

 • پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۳ دانشگاه خوارزمی
 • کسب رتبه اول نخستین مسابقه «برترین آثار علمی در جغرافیای سیاسی در سال ۱۳۸۹» عنوان کتاب، ناحیه گرایی در ایران از منظر جغرافیای سیاسی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
 • کسب رتبه اول در سومین مسابقه «برترین آثار علمی در جغرافیای سیاسی در سال ۱۳۹۴» عنوان کتاب، فلسفه جغرافیای سیاسی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

Mousavi

دکتر وحیده احمدی