سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران

سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران

در ﺑیﺶ از ﺷﺶ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ایران و آﻣﺮیﻜﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﻮد یﻜی از ﭘﺮﻓﺮاز و ﻓﺮودﺗﺮیﻦ رواﺑﻂ دو دوﻟﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ. از اﺗﺤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋیک ﺗﺎ ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ و درگیری ﻧﻈﺎﻣی را می‌ﺗﻮان در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت این دو ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد. اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎمی ایران در دوره ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧی دوم، حمایت از ایران در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮروی، ﻛﻮدﺗﺎ علیه دوﻟﺖ مردمی ایران، ﻓﺸﺎر ﺑﺮای روی ﻛﺎر آوردن دوﻟﺖ‌ﻫﺎ، واﮔﺬاری ﻧﻘﺶ ژاندارمی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ایران، اﻗﺪام علیه اﻧﻘﻼب اسلامی ایران و ﺗﻼش ﺑﺮای سرنگونی ﻧﻈﺎم انقلابی جدید، تسخیر ﺳﻔﺎرت آمریکا در ﺗﻬﺮان و ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ دیپلماتﻫﺎی آمریکایی، ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ دیپلماتیک، همراهی ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ نظامی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ایران، ﺗﻼش مخفیانه ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی رواﺑﻂ و …

نویسندگان: داود غرایاق‌زندی، محمود یزدان‌فام، غلامرضا خسروی، فرزاد پورسعید

برای مشاهده تمام کلیپ‌ها به کانال ریسپاد در آپارات مراجعه کنید: